Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
YourVitality: opdrachtnemer van cliënt, vertegenwoordigd door Jolanda van der Velden,
leefstijlcoach, ingeschreven onder KvK-nummer 66240050 en gevestigd op het
adres Voorstraat 15, 3241 EE te Middelharnis,

Cliënt: de persoon aan wie door YourVitality diensten en/of producten wordt verleend;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van YourVitality wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt is verwezen.

Vergoeding: het bedrag dat de cliënt is verschuldigd aan YourVitality voor de overeengekomen afgenomen diensten en/of producten.

Artikel 2: Totstandkoming van een overeenkomst
Cliënt meldt zich aan ofwel telefonisch ofwel via het contactformulier, zoals deze staat vermeld op
de website van YourVitality. De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak
waarmee de cliënt tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 : Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen partijen
Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website www.yourvitality.nl.
Tevens maken deze Algemene Voorwaarden onderdeel uit van de overeenkomst tussen YourVitality
en haar cliënt. YourVitality verwijst iedere cliënt naar de website voor de Algemene Voorwaarden,
voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4: Wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of aangeboden diensten
YourVitality behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden als ook de aangeboden
diensten tussentijds te wijzigen. Voor reeds afgesloten diensten geldt de overeengekomen prijs.
Wanneer deze wijziging in het nadeel is van de cliënt, heeft de cliënt op dat moment recht de
overeenkomst te beëindigen. YourVitality zal in dat geval een eindafrekening opmaken voor de
cliënt, uitgaande van het tot op dat moment verrichte werk. Dit kan inhouden dat de cliënt nog een
vergoeding schuldig is aan YourVitality, dan wel dat YourVitality een deel van de verkregen
vergoeding restitueert.